หน้าหลัก arrow การประชุมสัมมนา/เสวนา arrow ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสัมมนาและเสวนาทางวิชาการ  
 
หน้าหลัก
ข้อมูลทั่วไป
กำหนดการที่สำคัญ
ดูกิจกรรมภายในงาน (ทั้งหมด)
สถานที่จัดงาน
สมัครร่วมงาน HOME COMING DAY
สิ่งอำนวยความสะดวก
ดาวน์โหลด
 
 
พิธีการ การแสดง งานคืนสู่เหย้า
นิทรรศการเทิดพระเกียรติฯ
นิทรรศการวิชาการ
การประชุมสัมมนา/เสวนา
การประกวด การแข่งขัน
ถนนสายวัฒนธรรม /เยี่ยมชม
การฝึกอบรม/ทักษะวิชาชีพ
กิจกรรมแนะแนวการศึกษา
งานนัดพบสถานประกอบการ
งานแสดงสินค้า/ผลิตภัณฑ์/OTOP
 
 
ผู้จัดงาน
ผู้สนับสนุน
คณะกรรมการ
 

จำนวนสมาชิก : 12
จำนวนข่าวสาร : 82
เว็บลิงก์: 0
ผู้เยี่ยมชม: 160649
 
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสัมมนาและเสวนาทางวิชาการ
          ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมการสัมมนาและเสวนาทางวิชาการ ในงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ระหว่างวันที่ 16-18 มกราคม 2552 โดยมีหัวข้อการสัมมนาและเสวนาที่น่าสนใจหลายเรื่อง โดยผู้สนใจสามารถติดต่อสำรองที่นั่งและประสานงานเพิ่มเติมตามรายละเอียด ตามตารางการจัดการสัมมนาและเสวนาทางวิชาการ

                                                      ตารางการจัดการประชุมสัมมนาและเสวนาทางวิชาการ
เวลา หัวข้อเรื่องเป้าหมาย(คน)ผู้รับผิดชอบเบอร์โทรศัพท์
16 มกราคม 2552
13.00-14.00 น. พิธีเปิดงาน  
  หอประชุมมหาวิทยาลัย   
14.00-17.00 น.วิเคราะห์เศรษฐกิจ..ฝ่าวิกฤตปี 2009  300คณะบริหารธุรกิจ02 549 3243
  หอประชุมมหาวิทยาลัยฯ รศ.เนตร์พัณณา ยาวิราช089-023-3356
   ผู้ประสานงาน 
13.00-15.00 น.วิกฤตปัจจุบันที่มีผลกระทบต่อธุรกิจการบริการ การท่องเที่ยวและการโรงแรม  500คณะศิลปศาสตร์02 549 4930
 ห้องปทุมธัญญา คณะศิลปศาสตร์ อาจารย์โสภณ  สาทรสัมฤทธิ์ผล 
  เป็นผู้ประสานงาน 
09.00-16.00 น.เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  150คณะวิศวกรรมศาสตร์02 549 3578
 ห้องประชุมกาสะลอง อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ผศ.ดร.วารุณี  อริยวิริยะนันท์083-923-9790
 คณะวิศวกรรมศาตร์  เป็นผู้ประสานงาน 
13.00-16.00 การรณรงค์การประหยัดพลังงานลดภาวะโลกร้อนต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยฯ  100ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ02 549 3494
 ห้องประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์ ด้านการวิจัยและจัดการพลังงาน 
  ที่ยั่งยืน (ไทย-ญี่ปุ่น) 
   ดร.สมหมาย    ผิวสอาด 
09.00-16.00 การสร้างนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ควรเป็นอย่างไร  100ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล02 549 3430
 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ดร.เทอดเกียรติ   ลิมปิทีปราการ 
  คณะวิศวกรรมศาตร์   
09.30-12.30 น.ทิศทางการออกแบบเฟอร์นิเจอร์65คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์081-627-9949
 ห้องประชุม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ นายศักดิ์สิทธิ์   โสมนัส02-549-4771
09.00-12.00 น.เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์การผลิตเชิงอุตสาหกรรมกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม   คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์081-827-6355
 ห้อง 2205คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ผศ.อรัญญา  วรชาติอุดมพงศ์02-549-3161
09.00-17.30 สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ยั่งยืน   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี02-549-4142
ห้องประชุมชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.บุญฤดี  แสงจันทร์
17 มกราคม 2552
09.00-12.00 น.ทำอย่างไรจะยกระดับคุณภาพการศึกษาไทยให้ก้าวไกล  500คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม02 549 4711
  หอประชุมมหาวิทยาลัยฯ นางพรทิพย์   สุริยาชัยวัฒนะ081-255-3155
09.00-16.00 น.TVET for Sustainable Development and Current Economics Crisis  

Responding to the Challenges of Higher Education During Economic Decline  
200ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์081-849-9797
 ห้องเมธาวี ชั้น 5อาคารวิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดร.สาคิตณ์  จันทโนทก 
13.00-16.00 การบูรณาการการแพทย์แผนไทยกับการดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญา 'เศรษฐกิจพอเพียง'200วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย02-592-1999
 หอประชุมมหาวิทยาลัยฯ ผศ.รุ้งสวรรค์   วรรณสุทธิ์081-937-8216
09.00-16.00 น.เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  150คณะวิศวกรรมศาสตร์02 549 3578
 ห้องประชุมกาสะลอง ชั้น3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ผศ.ดร.วารุณี  อริยวิริยะนันท์083-923-9790
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นผู้ประสานงาน 
09.00-16.00 น. การสร้างสรรค์เฟอร์นิเจอร์กระดาษเพื่อสิ่งแวดล้อม  100คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์081-627-9949
 ห้องประชุม AR203 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ นายศักดิ์สิทธิ์   โสมนัส02-549-4771
09.00-17.30 สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ยั่งยืน   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี02-549-4142
ห้องประชุมชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.บุญฤดี  แสงจันทร์
18 มกราคม 2552
09.00-16.30 น.การจัดฝึกอบรมการเขียนสิทธิบัตรและการแข่งขันตอบปัญหาความรู้เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา ครั้งที่ 150TLO02 549 3410
 ห้องงามอัจฉริยะกุล ภาควิชาวิศวกรรมโยธา (ผอ.ประชุม  คำพุต) 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์